Základní škola při nemocnici

Charakteristika školy

Naše škola je složena ze dvou pracovišť. První pracoviště školy zajišťuje výchovu a vzdělání žákům hospitalizovaným v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kteří dochází po předchozí konzultaci s ošetřujícími lékaři. Žáci se vzdělávají ve čtyřech třídách v odděleních podle počtu hospitalizovaných. Počet žáků se v průběhu školního roku neustále mění. Žáci přicházejí ze svých kmenových škol a vzdělávají se podle ŠVP Vstřícné ruce s přihlédnutím k individuálních schopnostem a ŠVP kmenových škol. Hlavní cíl školy je zajistit kontinuitu vzdělávacího procesu žáků. Koncepce školy vychází z obecně platných cílů výchovy a vzdělávání, které korespondují se specifiky tohoto typu zařízení.

Druhé, dislokované pracoviště školy, umístěné mimo areál Psychiatrické nemocnice Bohnice, sídlí v Poznaňské ulici. Na toto pracoviště jsou žáci přijímáni pouze na základě žádosti a souhlasu zákonných zástupců a na doporučení školského poradenského zařízení a SPC podle § 16 odst. 9 ŠZ s menším počtem žáků ve třídách.

Z kapacitních důvodů nejsme plně organizovaná škola, nekonají se zápisy do prvních tříd. Žáky vyučujeme v pěti třídách, v odděleních dle aktuálního věkového složení.

Žáci jsou průběžně přijímáni do všech ročníků v průběhu celého školního roku.

Cíleně se snažíme pomoci žákům, kteří pro své zdravotní či jiné obtíže nejsou schopni zvládnout běžnou základní školu s větším počtem žáků ve třídě. Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s převahou vývojových poruch učení, případně se souběžnými postiženími více vadami. Vzdělávání se zde uskutečňuje dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Vstřícné ruce“.

Klademe důraz na individuální přístup a uplatnění speciálních vyučovacích metod, pracujeme podle doporučených podpůrných opatřeních. Ve všech třídám pracuje souběžně se speciálním pedagogem i asistent pedagoga.

Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků a specializovanými pracovišti, kteří mají žáky v péči.

Mezi významná pozitiva školy patří umístění budovy v zeleni, moderně a účelově vybavené učebny, včetně nově vybudované relaxační venkovní učebny.