Základní škola při nemocnici

Informace o povinném subjektu

Níže jsou povinné údaje dle Vyhlášky č. 515/2020 Sb. Další informace najdete v rubrice Kontakty.

1. Název subjektu Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice
Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
 2. Důvod a způsob založení Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
Zřizovatelem je hlavní město Praha.
 3. Organizační struktura  
 4. Kontaktní spojení Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice
 4.1 Poštovní Ústavní 91
181 00 Praha 8
4.2 Adresa pro osobní návštěvy Stejná jako poštovní.
 4.3 Úřední hodiny Pracovní dny od 7.30 do 14.30, dále kdykoliv po domluvě. Konzultační hodiny učitelů vždy po domluvě jednotlivých učitelů.
 4.4 Telefonní čísla
  1. ředitelka: 283 851 898
  2. zástupkyně ředitelky: 775 450 732
  3. výchovná poradkyně: 724 055 832
 4.5 Adresa webu www.zsbohnice.cz
4.6 Adresa e-podatelny skola@zsbohnice.cz
4.7 Další elektronické adresy další jsou v rubrice Kontakty
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu 2003240009/6000

PPF banka, a. s.

6. IČ 70828083
6. 1 IZO ředitelství 6000201262
7. DIČ Nejsme plátci DPH.
8. Dokumenty Školní řád
8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů Školní vzdělávací plán
Výroční zpráva
8.2 Rozpočet Rozpočet
Rozpočet za minulý rok je ve výroční zprávě.
9. Žádosti o informace Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. je zveřejněna na internetových stránkách školy.
Ředitelství školy neposkytuje informace, které jsou označeny za utajovanou skutečnost podle zákona č. 148/1998 Sb., které jsou předmětem obchodního tajemství podle §17 zákona č. 513/1991 Sb., které jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem a které podléhají ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. Dále ředitelství neposkytne informace v případech uvedených v § 11 zákona č. 106/1999 Sb.Žádosti o informace posílejte na podatelnu.
10. Příjem žádostí a dalších podání Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy).
Elektronicky na školu.
11. Opravné prostředky Správní řád u ředitelky školy
12. Formuláře Formuláře
13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané přepisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

14.2 Vydané právní předpisy Školní řád
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Výroční zprávy Výroční zprávy